«بوعز گفت: زنهار کسی نفهمد که این زن به خرمن آمده است..ir" target="_blank"> و 65. ر.
15 .(13)
لزوم پوشاندن سر است که در آن، باب سوم، ج 12، ویل دورانت، ص 62. همان، سفر تثنیه، ص 63.